MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego KATI

 I. Czym jest Polityka Prywatności?

Niniejszy dokument, ma charakter informacyjny o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych. Informacje zawarte w niniejszej Polityce mają charakter ogólny. Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania konkretnych danych osobowych, w tym w szczególności informacja o celach i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, okresie ich przechowywania, odbiorcach, którym dane są przekazywane jest udostępniana każdorazowo podczas ich pozyskiwania w treści klauzul informacyjnych zamieszczonych w widocznym i łatwo dostępnym miejscu podczas korzystania przez Klienta z usług Sklepu Internetowego.

Wszystkie słowa, wyrażenia i skróty używane na niniejszej stronie internetowej i rozpoczynające się dużą literą (takie jak Sprzedawca, Sklep Internetowy, Umowa Sprzedaży itp.) należy rozumieć zgodnie z definicją umieszczoną w Regulaminie Sklepu Internetowego, dostępnym z zakładce „Regulamin”.

 II. Kto jest Administratorem Twoich danych?

 

Administratorem danych osobowych jest „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646.

 

III. Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że:
  • zbiera dane dla oznaczonych i konkretnych, zgodnych z prawem celów;
  • przetwarza dane rzetelnie i w sposób przejrzysty, zgodnie z prawem i nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  • zbiera dane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;
  • przetwarzane dane są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualnione;
  • przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane;
  • przetwarza dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
 4. Administrator danych nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych żadnym odbiorcom nieuprawnionym do tego zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 5. Klient pozostaje anonimowy do momentu dokonania zakupu w Sklepie internetowym lub wypełnienia formularza kontaktowego założenia konta na stronie Sklepu internetowego. W tych przypadkach wymagane jest podanie danych osobowych.

 IV. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.
 2. Klienci, odwiedzający Stronę internetową „KATI” lub korzystający z usług świadczonych przez „KATI” drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam przekazują. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Przykładowo dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane do realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, w celu skorzystania w usługi „Konta” oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez „KATI” (zgodnie z regulaminem świadczenia usługi Newsletter) i nie będą udostępniane innym podmiotom za wyjątkiem przewoźnika wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia lub pośrednika realizującego przesyłki na zlecenie Administratora. Ponadto, w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

 

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 • zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia Twojego Konta, abyś mógł korzystać z usług, które oferuje „KATI” np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, możliwości polubienia produktów, dostępu do historii zakupów etc. oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na stronie „KATI”);
 • zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed zawarciem umowy (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia złożenia zamówienia, wysłania wybranego Produktu, oraz w razie potrzeby skontaktowania się z Klientem w sprawie zamówienia);
 • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, a także informowanie Klienta o rozpatrzeniu reklamacji;
 • przeprowadzenie konkursu, w szczególności wyłonienie zwycięzców konkursu oraz przyznanie nagród;
 • prowadzenie korespondencji z Klientami (w tym również za pośrednictwem formularza kontaktowego) oraz udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów;
 • prezentowanie ofert lub promocji produktów lub usług Administratora przeznaczonych dla wszystkich odbiorców, w szczególności w celu realizacji umowy o świadczenie Newslettera;
 • ocena i analiza aktywności na stronie internetowej „KATI” w szczególności w celu analiz rynkowych i statystycznych;
 • dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami;
 • wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych;

 V. Jakie dane przetwarzamy

        Administrator może przetwarzać w szczególności następujące Dane Osobowe Klientów korzystających ze strony „KATI”: 

 • Dane Osobowe podane w formularzu przy składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego;
 • Dane Osobowe podane w celu korzystania z usługi Newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
 • inne dane w szczególności uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, w tym uzyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem, z wykorzystaniem technologii cookies i podobnych.

 VI. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcji oferowanych przez „KATI” (na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia, zawarcia Umowy Sprzedaży i jego rozliczenia, skorzystania z usługi Konta, Newslettera formularza kontaktowego).
 2. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia odpowiedniej umowy danych wskazany jest uprzednio w Sklepie Internetowym. „KATI” oznacza dane, które są obligatoryjne do skorzystania z określonej usługi bądź zawarcia umowy.
 3. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Klienta w ramach korzystania ze strony internetowej „KATI”, w tym zapisywanych w plikach cookies - dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu. Niepodanie wskazanych na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

VII. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych Klienta jest konieczność wykonania Umowy bądź konieczność podjęcia działań na żądanie Klienta przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim Danych Osobowych podawanych w formularzu przy składaniu Zamówień i zawieraniu Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, w tym korzystania z usługi Newsletter podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda.
 3. W innych celach Dane Osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie:
 • obowiązujących przepisów prawa – w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. na gruncie przepisów podatkowych do celów rozliczeń (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • dobrowolnie wyrażonych zgód np. zgoda osoby na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez „KATI” (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Szczegółowe warunki konkursu określa każdorazowo Regulamin konkursu;
 • niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności takich jak dochodzenie lub obrona roszczeń, wymiana korespondencji z Klientem, analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

VIII. Komu możemy przekazywać dane Klientów?

 1. Katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika każdorazowo z zakresu usług z jakich korzysta Klient, ze zgody udzielonej przez Klienta oraz z przepisów prawa. Każdorazowo Klient informowany jest o tym komu Administrator przekazuje dane osobowe podczas dokonywania przez Klienta działań w Sklepie internetowym „KATI”.
 2. W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności podmioty, które świadczą usługi techniczne, mające na celu usprawnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego „KATI”, dostawcy usług hostingu, usług teleinformatycznych, przewoźnicy realizujący przesyłki Zamówień złożonych przez Klientów, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, jak również dostawcy usług prawniczych, a także księgowych.
 3. Administrator jest uprawniony do przekazania danych jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych, zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego ich zabezpieczenia oraz niekorzystania z nich do własnych celów.

IX. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane?

 1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań podjętych przez Klienta ograniczających tę zgodę. W przypadku danych niezbędnych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia wynikających z niej roszczeń (zwykle nie więcej niż 2 lata, a maksymalnie 6 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, okres przetwarzania trwa do momentu ustania w.w interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu zgłoszenia przez Użytkownika lub Klienta skutecznego sprzeciwu.
 2. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
 3. W zależności od zakresu Danych Osobowych i celów ich przetwarzania, mogą być one przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

 X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państw trzecich

XI. Jakie prawa Ci przysługują?

 1. Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
 • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane);
 • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
 • cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, w tym w szczególności wobec przetwarzania na potrzeby marketingu, (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta).
 1. W celu skorzystania z powyższych praw Administrator udostępnia następujące kanały komunikacji:
 • forma pisemna na adres:

„KATI” Piotr Jędrzejczyk

Stanisław Dolny 423a
34-130 Kalwaria Zebrzydowska
małopolska

 • poczta elektroniczna – biuro@obuwiekati.pl                                                                                                                                                                                                                                                                 

XII. Jak możesz się z nami skontaktować?

 1. W każdej chwili można skontaktować się z Administratorem wysyłając wiadomość pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres Administratora “KATI” Piotr Jędrzejczyk Stanisław Dolny 423a, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, małopolska; biuro@obuwiekati.pl, bądź telefonicznie pod numerem telefonu 338232646.  
 2. Administrator przechowuje korespondencję w celach statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania, a także w zakresie rozstrzygnięć reklamacyjnych. Adresy oraz dane w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji w celu innym niż realizacja zgłoszenia.
 3. W przypadku kontaktu z Administratorem w celu dokonania konkretnych czynności (np. złożenia reklamacji), Administrator może ponownie zwrócić się do danej osoby o przekazanie danych, w tym osobowych, np. w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, etc., celem potwierdzenia jej tożsamości, uzupełnienia brakujących informacji i danych, a także umożliwienia zwrotnego kontaktu w danej sprawie oraz wykonania żądanej czynności. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być niezbędne do dokonania czynności.

XIII. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nasze standardy techniczne - Transfer danych odbywa się z zastosowaniem bezpiecznego protokołu transmisji SSL (Secure Socket Layer).
 2. Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego strony internetowej.

XIV. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Pliki Cookies

Strona internetowa „KATI” wykorzystuje pliki Cookies - co to jest?

Pliki „cookies” są to małe pliki zapisywane w przeglądarce internetowej Użytkownika, służce do jej identyfikacji w trakcie korzystania z Serwisu „KATI”.

 

Jaka jest zasada działania Plików Cookies?

Przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów. Za pomocą „cookies” dostarczane są Administratorowi informacje statystyczne o ruchu Użytkowników, aktywności Użytkowników i sposobie wykorzystania Serwisów. Pozwalają one na dostosowanie treści i usług do preferencji Użytkownika. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe Użytkowników Serwisów.

Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach.

 

W jakim celu wykorzystujemy pliki Cookies?

Pliki Cookies stosujemy w celu: 

1) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu

2) tworzenia statystyk 

3) przystosowania Sklepu do preferencji Klienta.

 

Możemy umieszczać na Twoim urządzeniu zarówno pliki trwałe jak i tymczasowe. Pliki tymczasowe są zazwyczaj usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast w stosunku do plików trwałych zamknięcie przeglądarki nie powoduje ich usunięcia. Pliki tymczasowe służą do zidentyfikowania Użytkownika jako zalogowanego.

Pliki trwałe to pliki dostępne przez cały okres ich przechowywania na komputerze. Pliki trwałe służą do: zbierania informacji na temat sposobu korzystania ze Sklepu, w tym danych na temat odwiedzanych przez Użytkownika podstron oraz ewentualnych błędów, sprawdzania skuteczności reklam Sklepu, usprawnienia działania Sklepu za pomocą rejestrowania pojawiających się błędów, testowania różnych wariantów stylistyki Sklepu, zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących ich preferencji, pokazywania Klientom, że są zalogowani w Sklepie.

 

Czy można wyłączyć Cookies? 

 1. Tak, Użytkownik może usunąć już przechowywane pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki lub inne oprogramowanie służące do tego celu. Sposoby usuwania plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:
  1. Opera:http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
  2. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
  4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

 

 1. Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług.

 

Więcej informacji o Cookies

Więcej informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) w sekcji „Pomoc, oraz na stronie na http://wszystkoociasteczkach.pl/

Zapisz