MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBUWIEKATI.PL

 I. Wstęp

II. Postanowienia ogólne

III. Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym

IV. Warunki zawierania umów sprzedaży

V. Czas realizacji zamówienia

VI. Sposoby i terminy płatności za Produkt

VII. Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu

VIII. Reklamacja produktu

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

X. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

XI. Licencja

XII. Ochrona danych osobowych

XIII. Rozwiązanie Umowy o świadczenie Usług

XIV. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

XV. Postanowienia końcowe

XVI. Załączniki

 1. Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Sklep Internetowy www.obuwiekati.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

§I

Wstęp

 1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.obuwiekati.pl który prowadzony jest przez PIOTRA JĘDRZEJCZYKA prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: +48 533 688 844, w tym zasady dokonywania przez Klientów Zamówień.
 2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Sprzedawca/KATI– Piotr Jędrzejczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „KATI” PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646;
 • Klient– osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zamawia Produkty za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 • Konto– Usługa Elektroniczna, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym „KATI”, oznaczony indywidualną nazwą Loginem i Hasłem podanym przez Klienta, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych usług oferowanych przez „KATI”. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym. Konto daje możliwość zapisywania i przechowywanie informacji o danych adresowych Klienta niezbędnych do wysyłki Produktów, dostęp do historii Zamówień, dodawania Produktów do ulubionych oraz innych usług udostępnianych przez „KATI”;
 • Koszyk- Usługa Elektroniczna udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, umożliwiająca złożenie Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie.
 • Newsletter– Usługa Elektroniczna, która umożliwia Klientom otrzymywanie od „KATI” informacji, w szczególności o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail, za wyraźną zgodą Klienta. Zasady świadczenia przez Sprzedawcę usługi Newsletter określa odrębny regulamin udostępniony w ramach Sklepu Internetowego pod adresem www.obuwiekati.pl
 • Użytkownik/Usługobiorca– każda osoba fizyczna korzystająca ze Sklepu Internetowego;
 • Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Sklep Internetowy/Sklep – Sklep Internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.obuwiekati.pl;
 • Produkt – rzecz lub rzeczy ruchome przeznaczone do sprzedaży, dostępne w Sklepie;
 • Cena – cena Produktu umieszczona na stronie internetowej Sklepu przy każdym Produkcie. Ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu do Miejsca dostawy;
 • Koszty dostawy – koszty związane z dostarczeniem Produktu do Miejsca dostawy;
 • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których KATI skompletuje zamówienie złożone przez Klienta, przekaże zamówiony Produkt dostawcy, oraz dostarczy Produkt do miejsca dostawy wskazanego przez Klienta;
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Klienta, zgodnie z Regulaminem, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie stanowi ofertę zakupu;
 • Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego, której przedmiotem jest Produkt;
 • Miejsce dostawy – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, na terenie RP;
 • Promocje– szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak na przykład obniżenie Ceny lub obniżenie kosztów wysyłki.
 • Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2017.683 tj.);
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.);
 • Punkt Odbioru Osobistego – punkt, w którym Sprzedawca umożliwia odbiór Produktu, w przypadku wybrania przez Klienta takiej opcji w Zamówieniu, znajdujący się pod adresem: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 • Godziny pracy Sprzedawcy – 9:00 – 17:00 we wszystkie dni robocze;
 • Usługa Elektroniczna- świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219 tj. z późn. zm.), przez „KATI” na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
 • Treści– elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, opisy) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu Internetowego przez „KATI”, jego kontrahentów, Klienta bądź inną osobę korzystającą ze Sklepu Internetowego;
 • Formularz rejestracji- Usługa Elektroniczna, formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego umożliwiający utworzenie Konta.
 • Formularz zamówienia- Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży;
 • Formularz kontaktowy- Usługa Elektroniczna umożliwiająca Klientowi kontakt z „KATI”;
 • Regulamin/Umowa o świadczenie usług– niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientó Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 tj. z późn. zm.).
 • Wymagania techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 §II

Postanowienia Ogólne

 1. Dostęp do Regulaminu Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” w zakładkę „Regulamin” umieszczoną na stronie Sklepu Internetowego.
 2. „KATI” prowadzi działalność w zakresie sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu sieci Internet w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Produkty w Sklepie Internetowym są szczegółowo oznaczone, w szczególności poprzez oznaczenie ich właściwości, ceny, materiału, z którego są wykonane.
 5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. „KATI” realizuje Zamówienia jedynie na terenie RP.
 7. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu są zaproszeniem do składania ofert przez Klientów i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. „KATI” ma prawo do organizowania promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronie internetowej Sklepu.
 9. „KATI” zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Produktów, objętych obowiązującą w określonym czasie promocją. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych oraz zawierających Umowy sprzedaży, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do konsumentów albo do przedsiębiorców.
 10. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
 11. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.

 § III

Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia, Formularz kontaktowy oraz Newsletter.
 2. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego po zalogowaniu się przez Klienta, w tym również do składania zamówień w Sklepie.
 3. Klient może przeglądać Produkty w Sklepie Internetowym, a także składać zamówienia bez konieczności rejestracji Konta. Klient, który skorzysta z Usługi Konta w Sklepie Internetowym ma jednak możliwość: dodawania Produktów do ulubionych, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia.
 4. Korzystanie z Usługi Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj” oraz
  3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP;
 5. W celu dokonania rejestracji Konta, wymagane jest zapoznanie się przez Klienta i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Konta.
 6. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez „KATI” na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@obuwiekati.pl lub też pisemnie na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 7. W celu złożenia zamówienia bez rejestracji niezbędne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz jego zaakceptowanie, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia (przed naciśnięciem przycisku oznaczonego „Kupuję i płacę”). Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i nabycie Produktów w Sklepie Internetowym „KATI”.
 8. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego „KATI” Klient dokonuje wyboru Produktu dostępnego w Sklepie internetowym określając ilość jaką zamierza nabyć oraz w razie takiej możliwości wskazując cechy (kolor, rozmiar) zamawianego Produktu. Po dokonaniu wyboru Produktu (dodanie Produktu do „Koszyka” poprzez funkcjonalność dostępną w Sklepie internetowym), Klient wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia przez Sprzedawcę takie jak imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, sposób dostawy Produktu sposób płatności. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 9. Do momentu zatwierdzenia wyboru Produktów przyciskiem „Kupuję i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki. Zatwierdzenie przez Klienta zamówienia poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią złożonego przez Klienta zamówienia oraz Regulaminu.
 10. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.
 11. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, w sposób niezakłócający jego funkcjonowania. Nadto, Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 12. Tryb postępowania reklamacyjnego:
  A. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Newsletter oraz innych Usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klient może składać na przykład:
 • pisemnie na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@obuwiekati.pl;

 B. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację (adres e-mail bądź adres do korespondencji)– ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez „KATI” (4) podanie żądanego przez Klienta sposobu poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

C. Ustosunkowanie się do reklamacji przez „KATI” następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji, Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

D. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, bądź potrzeby jej doprecyzowania, „KATI” zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie, zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

§  IV

Warunki zawierania Umowy Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Konta bądź Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z § III Regulaminu.
 2. Sprzedawca przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy, święta oraz poza godzinami pracy Sprzedawcy, będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 3. Po otrzymaniu zamówienia „KATI” przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty stanowiące jednocześnie potwierdzenie zamówienia. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Potwierdzenie zamówienia wskazane w ust. 3 zawiera szczegóły Zamówienia, w tym nazwę Produktu, numer Produktu, ilości sztuk, cenę Produktu, koszty i sposób realizacji Zamówienia (dostawa, Miejsce dostawy i termin dostawy, Koszty dostawy albo w przypadku wyboru takiej opcji przez Klienta – termin odbioru Produktu w siedzibie Sprzedawcy), całkowitą sumę do zapłaty, termin zapłaty, a także numer Zamówienia.
 5. Umowa Sprzedaży zawierana jest między stronami zgodnie z prawem polskim i o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem i złożonym przez Klienta zamówieniem. 
 6. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz ew. inne koszty (wybrane przez Klienta fakultatywne płatne usługi). O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 7. „KATI” zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sklep internetowy przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 8. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji zawarte w odrębnych regulaminach wyraźnie nie stanowią inaczej.
 9. „KATI” umożliwia również zawarcie Umowy sprzedaży Produktów oferowanych za pośrednictwem portalu Facebook oraz Instagram. Klient może złożyć Zamówienie przez przesłanie wiadomości do Sprzedawcy za pośrednictwem w.w portali bądź na adres mailowy „KATI” sklep@obuwiekat.pl. W składanym zamówieniu Klient powinien określić jaki Produkt zamawia, w jaki sposób dokona płatności, jaki rodzaj dostawy wybiera (metody płatności oraz rodzaj dostawy dostępne są na stronie internetowej „KATI” pod adresem .. Klient powinien również podać swoje dane takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, telefon oraz adres zamieszkania. Klient w przesyłanej do „KATI” wiadomości powinien również oświadczyć, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy sprzedaży. „KATI” po otrzymaniu zamówienia niezwłocznie wysyła do Klienta odpowiedź z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i rozpoczęciem jego weryfikacji. Po zweryfikowaniu zamówienia, „KATI” wysyła do Klienta wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia jednej lub poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres e mail. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia „KATI” niezwłocznie informuje o tym Klienta.

 § V

Czas realizacji zamówienia

 1. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia:
  a) w przypadku wyboru metody płatności przelewem na rachunek bankowy po zaksięgowaniu wpłaty Całkowitej Wartości Zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy;

  b) w przypadku wyboru metody płatności za pobraniem bądź płatności got
  ówką przy odbiorze osobistym niezwłocznie po wysłaniu Klientowi maila potwierdzającego przyjęcie zamó
 2. Termin realizacji zamówienia jest podany przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki, odebrania przesyłki przez kuriera lub dostarczenia zamawianych Produktów do Punktu Odbioru Osobistego.
 3. W przypadku, gdy w zamówieniu znajdującą się Produkty, dla których czas realizacji zamówienia jest różny, wówczas zamówienie jest realizowane tak jak Produkt, którego czas realizacji zamówienia jest najdłuższy.
 4. Sprzedawca poinformuje Klienta mailowo o wysyłce Produktu z magazynu Sprzedawcy.
 5. Czas dostarczenia Produktów jest zależny od wybranego przez Klienta podczas składania zamówienia operatora. Szacowany czas dostarczenia jest dostępny pod adresem Dostawa i płatność.

 § VI

Sposoby i terminy płatności za Produkt

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki;
  2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem Przelewy24;
 2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem w powyższym terminie, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta podczas składania zamówienia. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od wysłania powyższej wiadomości spowoduje, że umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Produkt konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 § VII

Koszt, sposoby i termin dostawy Produktu

 1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Ceny Produktów w Sklepie Internetowym oraz koszty dostawy są podane w kwocie brutto, zawierają wszystkie cła i podatki. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy Produktów, co do których informacja przekazywana jest Klientowi w zakładce „koszty dostawy” oraz podczas składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 17:00.
 4. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 § VIII

Reklamacja Produktu

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności „KATI” względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (TJ. Dz.U. z 2017, poz. 459 z późn. zm.) w szczególności w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. „KATI” obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 1. pisemnie na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@obuwiekati.pl;
 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

 1. Jeżeli Klientem jest Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) imię nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail (na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację) (2) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (3) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (4) preferowany przez Klienta sposób poinformowania o tym jak została rozpatrzona reklamacja. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 § IX

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Oświadczenie Sprzedawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez KATI na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidualnego sporu między Konsumentem a KATI, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: federacja-konsumentow.org.pl
 4. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 § X

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 9 i ust. 10 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 1. pisemnie na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska;
 2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@obuwiekati.pl; 
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 9. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 § XI

Licencja

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu Internetowego przez „KATI” lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi „KATI” zawarł odpowiednie umowy.
 2. Klient jest uprawniony do korzystania z Treści, nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu Internetowego, jednak wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i wyłącznie w celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego, na terenie całego świata. Wykorzystywanie Treści, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Klient, umieszczając w ramach Sklepu Internetowego jakiekolwiek Treści, w szczególności grafiki, komentarze, opinie lub wypowiedzi na Koncie lub w innym miejscu Sklepu Internetowego udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści, na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług (w tym funkcjonowaniem i rozwojem Sklepu Internetowego), a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie, w którym Klient nie jest uprawniony do udzielania licencji, o których mowa w niniejszym ust. 3, Klient zobowiązuje się uzyskać dla Sprzedawcy takie odpowiednie licencje.

 § XII

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez „KATI” jako Administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, oraz sklepie stacjonarnym, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych celach szczegółowo wskazanych w formularzach, a także w „Polityce Prywatności” dostępnych w Sklepie Internetowym. Tam też zawarte są szczegółowe postanowienia odnośnie ochrony danych osobowych.

 § XIII

Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług

 1. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie § XI Regulaminu z Klientem za miesięcznym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako (katalog zamknięty):
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji wymagań technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie);
  3. zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
 2. Mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, niezależnie od treści ust. 1 Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 3 lat.
 3. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamó
 4. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie § XI Regulaminu za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty): (1) korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego regulaminu, (2) korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, (3) korzysta ze Sklepu Internetowego w sposób zakłócający jego prawidłowe funkcjonowanie, (4) przesyła lub umieszcza w ramach Sklepu Internetowego niezamówione informacje handlowe (spam).
 5. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

§ XIV

Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 7. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
 8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem.
 9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ XVI

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 12.10.2018 rok.
 2. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Produkt specyfikacji Zamówienia oraz fiskalnego dowodu zakupu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawca zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
 6. „KATI” zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie poprzez stosowanie protokołu SSL.
 7. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Klientów bezpłatnie pod adresem Regulamin.
 8. Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić wydruk Regulaminu.
 9. Sprzedawca informuje, że korzystanie ze Sklepu Internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie Zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego ze Sprzedawcą, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2017.1219 tj. z późn. zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2017.683 tj. z pózn. zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Wybór prawa polskiego na podstawie niniejszego Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn prawnych bądź organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie internetowej „KATI” wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian. Zmiany nie mogą naruszać praw Klientów wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie Sklepu Internetowego.
 13. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 14. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

XVI. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


-
Adresat:KATI' PIOTR JĘDRZEJCZYK Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria zebrzydowska obuwiekati.pl biuro@obuwiekati.pl


- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-
ów) – Adres konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data (*) Niepotrzebne skreślić.

 

Zapisz