MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Regulamin Newsletter

Regulamin świadczenia usługi Newsletter

obowiązujący od dnia 12.10.2018 r.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter udostępniania jest przez „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00, opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient) zwany dalej „KATI”.
 3. W ramach usługi Newsletter, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wysyłana jest przez „KATI” informacja w formie mailowej, zwana dalej „Newsletterem”. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 4. Newsletter przesyłany Klientowi zawiera 1) informacje o „KATI”, jako adresacie Newslettera, 2) informacje o ofercie produktów „KATI”, nowych kolekcjach, aktualnych promocjach oraz inne wiadomości dotyczące „KATI” oraz oferowanych przez nią produktów, w tym opinie, materiały prasowe, 3) informacje o sposobie rezygnacji z usługi Newslettera lub zmianie adresu e-mail Klienta, na który przesyłany jest Newsletter.
 5. Newsletter wysyłany jest nie rzadziej niż co siedem dni.
 6. Korzystanie z usługi Newsletter jest uzależnione od posiadania przez Klienta komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz od posiadania przez Klienta aktywnego konta e-mail. 
 7. Przystąpienie do usługi Newsletter następuje poprzez dokonanie przez Klienta następujących czynności rejestracyjnych na stronie internetowej „KATI”:
  • podanie przez Klienta adresu e-mail
  • wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany w formularzu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu,
  • „kliknięcie” na przycisk „Zapisz się”,
  • potwierdzenie rejestracji poprzez „kliknięcie” na link przesłany przez „KATI” w wiadomości e-mail na podany przez Klienta w formularzu adres poczty elektronicznej.
 8. Poprzez „kliknięcie” na link potwierdzający rejestrację adres e-mail Klienta zostaje dodany do listy mailingowej „KATI”. Podany przez Klienta adres poczty e-mail będzie wykorzystywany w celu wysyłania Klientowi Newsletterów. „KATI” umożliwia Klientom korzystanie z usługi Newsletter w sposób anonimowy w sytuacji, gdy podany przez Klienta adres poczty elektronicznej nie pozwala na identyfikację Klienta, a Klient nie podał „KATI” innych danych osobowych.
 9. Podanie przez Klienta podczas czynności rejestracyjnych w formularzu adresu e-mail oraz imienia jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter.
 10. Administratorem danych osobowych Klienta, jest „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646.
 11. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez KATI jako administratora danych osobowych w celu świadczenia usługi Newsletter.
 12. Przekazanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania z usługi Newsletter.
 13. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest udzielona zgoda, a samo przetwarzanie danych Klienta odbywa się w zgodzie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 tj. z późn. zm.).
 14. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody.
 15. Dane osobowe Klientów „KATI” będzie przekazywać do firm obsługujących „KATI” w zakresie teleinformatycznym, prawnym, a także świadczącym usługi marketingowe. „KATI” nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich.
 16. Klient ma prawo dostępu do swoich danych, w tym żądania wydania ich kopii, żądania sprostowania (poprawiania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia swoich danych, a także rezygnacji z usługi Newslettera, przenoszenia swoich danych osobowych, np. do innego administratora.
 17. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez „KATI”, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 18. „KATI” nie dokonuje profilowania w oparciu o posiadane dane osobowe Klientów.
 19. Klient może w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany uprzednio adres e-mail, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z usługi Newsletter, poprzez wysłanie wiadmości mailowej na adres sklep@obuwiekati.pl. 
 20. W ramach korzystania z usługi Newsletter Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania „KATI” wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta,
  2. niezwłocznego aktualizowania danych podanych „KATI” w związku z zawarciem Umowy;
  3. korzystania z usług oferowanych przez „KATI” w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz nie naruszając praw osób trzecich, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w tym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w szczególności niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 21. Reklamacje dotyczące usługi Newsletter można składać:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@obuwiekati.pl

2) telefonicznie, dzwoniąc na numer 338232646

 1. Zaleca się, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: opis sprawy, której dotyczy reklamacja, adres e-mail podany podczas rejestracji dotyczącej usługi Newsletter oraz adres e-mail lub adres do korespondencji, na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację. Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść stanowi jedynie przykład zgłoszenia reklamacyjnego. Nie skorzystanie przez Klienta z powyższego przykładu nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, „KATI” zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 2. „KATI” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O treści zmian Regulaminu „KATI” poinformuje Klientów przez umieszczenie na stronie internetowej „KATI” www.obuwiekati.pl stosownej informacji. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o jego zmianie, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania Klienta o zmianach. Zmieniony Regulamin będzie wiązać Klienta, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie oświadczy on, że rezygnuje z usługi Newsletter w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem Regulamin w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 5. „KATI” stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej „KATI” pod adresem: Polityka Prywatności.

Zapisz