MÓJ KOSZYK

KOSZYK JEST PUSTY

MOJE ULUBIONE

PRZECHOWALNIA JEST PUSTA

Regulamin promocji Santa

Regulamin Promocji

„Santa”

I. Wstęp

 1. Poniższe warunki Promocji pod nazwą: „Santa” określają zasady, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji oraz uprawnienia przysługujące osobom korzystającym z Promocji, w tym także obowiązki Organizatora.
 2. Organizatorem Promocji „Santa" jest „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5511115758, REGON 070635675, adres poczty elektronicznej: biuro@obuwiekati.pl i numer telefonu: 338232646 (dalej zwany „Organizator”).
 3. Promocja realizowana jest za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.obuwiekati.pl.
 4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy spełniając warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami Promocji (dalej zwani: „Uczestnik Promocji”).    

 
II. Przedmiot i Warunki Promocji

 1. Przedmiot Promocji stanowi możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji podczas trwania Promocji „Santa” z odpowiedniego rabatu obniżającego cenę produktów.
 2. Promocja obowiązuje od 05.12.2020 r. godzina 07:00 do 06.12.2020r. godzina 23:59 (dalej zwany: „Czas Promocji”).
 3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. Uczestnik Promocji ponosi jedynie koszty wybranych produktów).
 4. W celu skorzystania z Promocji należy w Czasie Promocji:
 • zapoznać się i zaakceptować Warunki Promocji;
 • dodać Produkty do Koszyka;
 • przed finalizacją Zamówienia – w zakładce Koszyk – należy wpisać kod rabatowy: SANTA. Przekazanie przez Uczestnika Promocji ww. kodu rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do skorzystania z Promocji. 

  5. W ramach Promocji regularne ceny produktów zakupionych przez Uczestnika Promocji w Sklepie Internetowym www.obuwiekati.pl zostaną pomniejszone o wysokość objętą Przedmiotem Promocji, tj.:
 • 20% liczone od regularnej ceny produktu.
 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, rabatami, akcjami promocyjnymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym www.obuwiekati.pl.
 2. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest odpowiednio od sumy cen zakupionych Produktów.
 3. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.

III. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: sklep@obuwiekati.pl lub listownie na adres Organizatora: „KATI" PIOTR JĘDRZEJCZYK (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: Stanisław Dolny 423A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) (dalej również: „Reklamacje”).
 2. Prosimy o podanie imienia i nazwiska Uczestnika Promocji, danych kontaktowych (np. adresu e-mail lub numeru telefonu), a także opisu przyczyn uzasadniających Reklamację, aby zapewnić sprawne i terminowe rozpatrzenie Reklamacji.
 3. Rozpatrzenie Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

IV. Postanowienia końcowe 

 1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie udostępnione pod adresem (tutaj)
 2. Użyte w Warunkach Promocji zwroty pisane wielką literą posiadają znaczenie nadane im w regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym (tutaj)
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Promocji mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego, w szczególności Tytuł XXXVI. Przyrzeczenie publiczne.
Zapisz